background
logotype
image1 image2 image3

Nabór na wolne stanowisko pracy

MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Asystent muzealny

 1. WARUNKI PRACY

 • Nazwa stanowiska Pracy: Asystent muzealny

 • Rodzaj umowy: umowa na czas określony

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

 • Godziny pracy: zgodnie z harmonogramem (również soboty i niedziele)

 • Miejsce wykonywania pracy: Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17

 • Miejsce w strukturze organizacyjnej: stanowisko podlega Dyrektorowi Muzeum

   

 

 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 • Realizacja statutowych zadań Muzeum

 • Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej i wystawach czasowych oraz objaśnianie zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania i przygotowania poszczególnych grup

 • Realizacja projektów edukacyjnych - w tym lekcji muzealnych i warsztatów - dla dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o tematykę Muzeum i potrzeby środowiska

 • Przygotowywanie imprez organizowanych przez Muzeum

 • Przygotowywanie ofert dla turystów oraz ofert edukacyjnych

 • Organizowanie frekwencji w Muzeum (współpraca z przedszkolami i szkołami, organizacjami i instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, turystyki)

 • Przygotowywanie informacji i materiałów informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum oraz promowanie ich

 • Budowanie pozytywnych relacji z gośćmi i klientami Muzeum

 • Dbanie o estetykę ekspozycji muzealnych oraz najbliższego otoczenia Muzeum

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne

 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego

 • Wymagana wiedza o Muzeum (patronach instytucji, historii literatury) oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii Wołomina

 • Wysoka kultura osobista

 • Łatwość nawiązywania kontaktów

 • Umiejętności organizacyjne

 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

   

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Umiejętność utrzymania grupy/turystów pod kontrolą przy zapewnieniu pełnego komfortu zwiedzającym

 • Doskonała organizacja czasu pracy, dokładność, inicjatywa, operatywność, komunikatywność

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny

 • CV – z podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p. zm.)”

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie

 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i itp.

 • Podpisane odręczne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

 • Podpisane odręczne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich

 

 1. OGŁOSZENIE JEST AKTUALNE:  do 05.03.2019 r.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko asystent muzealny” w terminie do 5 marca 2019 aroku pod adres Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, ul. W. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
 • Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na stanowisku asystenta muzealnego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku wyboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty, po upływie tego okresu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template