background
logotype
image1 image2 image3

Do Urzędu Miasta w Wołominie 21.11.1977

Warszawa, 21 XI 1977 Odpowiadając na pismo z dnia 10 listopada 1977 r. w sprawie przyznania środków na remont kapitalny domu Nałkowskich oraz jego otoczenia, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że przekazanie środków nastąpi w trybie zmian budżetowych w I półroczu 1978 r., po zatwierdzeniu dokumentacji przez Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej: Do Urzędu Miasta w Wołominie 21.11.1977

Do Stołecznej Komisji Planowania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 10 XII 1977 Uprzejmie proszę o wydanie lokalizacji ogólnej na remont „Domu Nałkowskiej”, wraz z parkiem kultury oraz budynkiem przeznaczonym na placówkę upowszechniania kultury, wg załączonego szkicu (ABCDEF), położonym w Wołominie przy ul. Wacława Nałkowskiego. Realizacja powyższego zadania przewidziana jest w latach 1978–1980, w tym: I etap 1978–1979 – remont Domu Nałkowskich, ogrodzenie i remont części parku, koszt około 1,5 mln zł. II etap 1979–1980 – remont budynku mieszkalnego dla potrzeb placówki upowszechniania kultury oraz urządzenie pozostałej części parku, koszt około 1 mln zł. Łączna wartość zadania 2,5 mln zł., finansowanie z budżetu Miasta i Gminy Wołomin.

Czytaj więcej: Do Stołecznej Komisji Planowania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Dzierżyńskiego 3/5

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4

Warszawa, 6 I 1978 Na podstawie § 12 Uchwały Nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1971 roku w sprawie lokalizacji inwestycji (M. P. Nr 31, poz. 198) i § 12 Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 października 1971 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków lokalizacyjnych oraz zasad rachunku efektywności ekonomicznej lokalizacji inwestycji (M. P. Nr 55, poz. 361) – Stołeczna Komisja Planowania ustala lokalizację odbudowy Domu Nałkowskich, modernizacji obiektu przeznaczonego na placówkę upowszechniania kultury oraz parku kultury na terenie miasta Wołomina.

Czytaj więcej: Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4

Do Zarządu Gospodarki Terenami w/m

Wołomin, 31 I 1978 Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.) Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Wołomin wnioskuje o wywłaszczenie nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. 1 Maja składającej się z 20 działek o powierzchni 6524 m², stanowiące własność osób wyszczególnionych w załączonym rejestrze pomiarowym, jako dalszy ciąg wywłaszczenia terenu pod budowę parku miejskiego (kultury i rekreacji). Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki posiada środki na wypłacenie odszkodowania za wywłaszczony teren.

Czytaj więcej: Do Zarządu Gospodarki Terenami w/m

Do Obywatela Dyrektora Technikum i Zasadniczej Szkoły Terenów Zieleni w Radzyminie

Wołomin, 1 II 1978 W Wołominie powstaje Ośrodek Rekreacyjno–Wypoczynkowo–Kulturalny im. Zofii Nałkowskiej przy ul. W. Nałkowskiego. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego na w/w obiekt wynosi 3 ha, w tym istniejący starodrzew ca ½ ha. Ze względu na swoisty charakter istniejącego drzewostanu proponujemy go adaptować i poddać pielęgnacji oraz konserwacji. W tej sytuacji proszę o wykonanie: a) inwentaryzacji starodrzewu […]; b) opracowania projektu urządzenia terenów zieleni […]. Opracowanie remontu–adaptacji budynków mieszkalnych i całego terenu odbywa się w czynie społecznym. W tej sytuacji uprzejmie proszę Obywatela Dyrektora o włączenie się szkoły do realizacji zamierzenia zaprogramowanego w planie zagospodarowania szczegółowego Ośrodka Rekreacyjno–Wypoczynkowo–Kulturalnego.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w/m

Wołomin, 3 II 1978 W odpowiedzi na wniosek Nr 2 z dnia 31 stycznia br. dotyczący wywłaszczenia 20–stu działek gruntu o pow. 6524 m² z przeznaczeniem pod park miejski w Wołominie (dalszy ciąg obiektu Wołomin – Dom Nałkowskiej) – Zarząd Gospodarki Terenami zawiadamia, że nie może być wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe w odniesieniu do w/w terenu, ponieważ nie zostały spełnione warunki przewidziane w art. 16 ust. 3, pkt 4 ustawy wywłaszczeniowej (Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.). […]

Podpisał: Kierownik Zarządu Gospodarki Terenami Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Do Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych w/m

Wołomin, 15 II 1978 Zgodnie z prawomocną decyzją o wywłaszczeniu i odszkodowaniu z dnia 29 grudnia 1977 r. Nr GTVa.8221/64/77 Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki prosi o przekazanie w administrację budynku położonego w Wołominie przy ul. Nagórnej 2, wykupionego od Ob. Główczyńskiej Krystyny.

Czytaj więcej: Do Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych w/m

Muzeum Nałkowskich w Wołominie

„W Wołominie rozpoczęto prace związane z odrestaurowaniem domu rodzinnego Zofii Nałkowskiej, wykupionego w ub. roku z rąk prywatnych.

Czytaj więcej: Muzeum Nałkowskich w Wołominie

Decyzja w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach

 Wołomin, 30 III 1978 Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (jednolity tekst z 1969 r. Dz. U. Nr 22, poz. 159 ze zm.; nr 27, poz. 193 z 1972 r.; poz. 84 z 1974 r.) § 4 ust. 1, 4, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (jednolity tekst z 1969 r. Dz. U. Nr 3, poz. 19), postanawiam: przekazać w użytkowanie, nieodpłatne na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołominie, ul. Świerczewskiego Nr 34, nieruchomość położoną w Wołominie przy ul. Nagórnej 2 o pow. 2910 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym, składającym się z 7–miu izb mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 178 m², stanowiącą własność Skarbu Państwa. Przekazanie w użytkowanie nastąpi do czasu wykwaterowania najemców z zajmowanych dwóch lokali w celu sprawowania w tym okresie zarządu nieruchomością.

Czytaj więcej: Decyzja w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template